Verlofformulier

In bepaalde gevallen kan extra verlof worden verleend door de directeur. Het betreft zaken als medische afspraken, huwelijk, ernstige ziekte, overlijden van bloed- of aanverwanten, jubilea van (groot)ouders, gezinsuitbreiding, suikerfeest en slachtfeest. Overige gewichtige omstandigheden gelden alleen in zeer bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van de directeur. Hieronder vallen in ieder geval niet: carnaval, vakantie en verjaardagen van familie. De directeur beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen extra verlof en moet zich hierbij houden aan de regels. (De directeur kan de leerplichtambtenaar om advies vragen). Als het om meer dan 10 schooldagen in een jaar gaat op grond van belangrijke omstandigheden, wordt het verzoek met een advies van de school ter beslissing doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. Het besluit (toestemming/afwijzing) van de school of leerplichtambtenaar wordt u schriftelijk doorgegeven.
 
Het verlofformulier voor extra verlof kunt u hier openen en printen.
 
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren bij de leerkracht of directeur.
Wij streven er naar om u binnen 5 schooldagen per e-mail te berichten of het verlof is toegekend.