Missie

• Uitgangspunt op het Merweplein is dat we streven naar maximale en veelzijdige ontwikkeling voor ieder kind, daarbij gebruik makend van zijn of haar talenten.
 

Visie 

Op welke wijze willen we hier vorm aan geven?
 
• Door de kinderen onderwijs bieden in veilig pedagogisch klimaat en het creëren van een open houding die gebaseerd is wederzijds respect.
• Door ons onderwijs in overleg met de verschillende partijen ( kind, ouder, leerkracht ) zo goed mogelijk af te stemmen en zo in de onderwijsbehoeften en talent ontwikkeling van uw kind(eren) te voorzien, binnen de mogelijkheden van onze school.
• Door kinderen medeverantwoordelijk te laten zijn en eigenaarschap te geven over hun leerproces.
• Door kwalitatief goed en uitdagend onderwijs te bieden.
• Door een doorgaande lijn van peuter tot puber te creëren.
• Door een professionele houding en werkwijze van het team.
 
In het schoolplan 2015-2019 staat de visie verder uitgewerkt. Deze is op te vragen bij de directie van de school.